Integreret Psykologi

- en 3-dimensional tilgang til heling og vækst, der forener legemlig, mental og åndelig helse.

Integreret Psykologi (IP) bygger på den forståelse, at menneskets daglige levemåde udfoldes som et resultat af en konstant dynamisk vekselvirkning mellem tre fundamentale aspekter ved det menneskelige eksistensvilkår: Det legemlige, det mentale og det åndelige.

Kropslige helseaspekter (kost- og ernæringsmønstre, stress-, hvile- og motionsvaner, etc.) virker nært ind på de mentale funktioner (emotioner, energi, motivation, tankeprocesser, m.m.) og påvirker derigennem den åndelige dimension (f. eks. vort verdenssyn og vor selvforståelse).

Omvendt vil vor selvforståelse og vort verdenssyn uundgåeligt influere vor sindstilstand og vore mentale funktioner (f. eks. vore valg) og derigennem øve indflydelse på vor fysiske helse til gavn eller skade for sundheden.

Dette koncept åbner nye muligheder for at bearbejde psykologiske problemer på en kreativ måde, der lægger vægt på helhedstænkning. Ved at integrere det åndelige perspektiv – og nogen gange også det fysisk helbredsmæssige – får psykologen nye redskaber i hænde til en dyb og effektiv bearbejdning af de psykologiske problemer.

En sådan integrering er dog ingen betingelse – blot et tilbud. Klientens særlige ønsker, behov og forudsætninger respekteres og tilgodeses altid i videst mulig omfang.

IP-modellen er udviklet af psykolog Peter Damgaard-Hansen på basis af 45 års erfaring med praktisk psykolog-arbejde og helhedstænkning.